Klienta kartes lietošanas noteikumi

1. Noteikumos lietotie termini

„PetCity” ir SIA „Pet City”, reģistrācijas numurs 40203095684, juridiskā adrese: Ulbrokas iela 23, Rīga, LV-1021, e-pasta adrese: petcity@petcity.lv, tālruņa numurs +371 23288006.

„PetCity” klienta kartes anketa ir „PetCity” izstrādāta anketa, kas fiziskai personai ir jāaizpilda papīra vai elektroniskā formā, lai pieteiktos dalībai “PetCity” klienta kartes lojalitātes un mārketinga ieguvumu programmā un kļūtu par “PetCity” klienta kartes lietotāju.

Uzkrājums ir „PetCity” lojalitātes un mārketinga ieguvumu programmā piešķirtā atlaide, kas tiek uzkrāta virtuālās naudas veidā un reģistrēta klienta kartē, kad klients veic pirkumu, un ko klients var izmantot, norēķinoties par pirkumiem PetCity aptiekās, saskaņā ar šiem noteikumiem. Uzkrājums neveidojas no klīnikās veiktajiem pakalpojumiem

„PetCity” klienta karte ir „PetCity” klientam izsniegtā „PetCity” klienta karte, kas nodrošina dalību „PetCity” lojalitātes un mārketinga ieguvumu programmā.

„PetCity” klienta kartes lietotājs ir pilngadīga fiziskā persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu, kurai ir derīga „PetCity” klienta karte, kura ir iesaistījusies „PetCity” lojalitātes un mārketinga ieguvumu programmā un var izmantot tās sniegtās privilēģijas.

„PetCity” lojalitātes un mārketinga ieguvumu programma ir „PetCity” izstrādāti „PetCity” klienta kartes lietošanas noteikumi.

„PetCity” sadarbības partneris ir „PetCity” sadarbības partneris, kas lojalitātes un mārketinga ieguvumu programmā piedāvā dažādas priekšrocības un papildu labumus „PetCity” klienta kartes lietotājam.

 

2. „PetCity” lojalitātes un mārketinga ieguvumu programmas vispārīgie noteikumi

2. 1. „PetCity” klienta karte ir paredzēta „PetCity” lojalitātes un mārketinga ieguvumu programmas dalībniekiem. Visas tiesības uz „PetCity” klienta karti un „PetCity” lojalitātes un mārketinga ieguvumu programmu kopumā un/vai tās atsevišķiem piedāvājumiem pieder tikai „PetCity”.

2. 2. „PetCity” patur tiesības jebkurā laikā vienpusēji grozīt un/vai atcelt „PetCity” lojalitātes un mārketinga ieguvumu programmas un “PetCity” klienta kartes lietošanas noteikumus. Par jebkādām programmas izmaiņām un/vai atcelšanu “PetCity” informē mājaslapā  www.petcity.lv,  „PetCity” aptiekās un/vai kādā citā informācijas pasniegšanas veidā.

2. 3. „PetCity” lojalitātes un mārketinga ieguvumu programmas dalībniekiem ir tiesības saņemt šajos noteikumos paredzētās priekšrocības, kā arī papildu labumus no „PetCity” norādītajiem sadarbības partneriem. Sadarbības partneru saraksts un priekšrocības tiek publicētas „PetCity” mājaslapā www.petcity.lv un/vai izvietotas „PetCity” aptiekās.

 

3. „PetCity” klienta kartes izsniegšanas kārtība un lietošanas noteikumi

3. 1. „PetCity” klienta karti var saņemt ikviena fiziska persona, kura „PetCity” klienta kartes anketas aizpildīšanas brīdī ir sasniegusi 18 gadu vecumu. Vienai fiziskai personai var tikt izsniegta tikai viena „PetCity” klienta karte. Juridiska persona nevar iegūt „PetCity” klienta kartes lietotāja statusu.

3. 2. Lai saņemtu „PetCity” klienta karti, persona aizpilda „PetCity” klienta kartes anketu, ko var saņemt jebkurā „PetCity” aptiekā vai lejupielādēt no interneta vietnes www.petcity.lv. Persona klientu kartes anketu var aizpildīt pati vai lūgt to aizpildīt “PetCity” darbiniekam, pašai personai nosaucot savus personas datus.

Iesniedzot aizpildīto „PetCity” klienta kartes anketu, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu, lai “PetCity” darbinieks varētu pārbaudīt personas datu atbilstību.

3. 3. „PetCity” klienta karte tiek izsniegta un reģistrēta personai, kura „PetCity” klienta kartes anketā ir norādījusi obligāti aizpildāmo informāciju, pašrocīgi to parakstījusi un norādījusi anketas aizpildīšanas datumu.

3. 4. Personas paraksts uz „PetCity” klienta kartes anketas apliecina, ka:

• persona ir iepazinusies ar „PetCity” lojalitātes un mārketinga ieguvumu programmas noteikumiem un piekrīt tiem;

• starp „PetCity” un personu ir noslēgts līgums, kura saturu un apjomu nosaka aizpildītā anketa un „PetCity” lojalitātes un mārketinga ieguvumu programmas noteikumi;

• persona ir devusi brīvu, nepārprotami izteiktu piekrišanu, ar kuru tā atļauj apstrādāt savus personas datus šajos noteikumos un „PetCity” klienta kartes anketā norādītajā apjomā un kārtībā;

• persona piekrīt saņemt informāciju par atlaidēm, akcijām, preču izpārdošanām, jaunumiem preču klāstā un citu informāciju ar „PetCity” tiešā mārketinga ziņojumu izsūtni, ja persona ir atzīmējusi atsevišķā laukā, ka piekrīt saņemt tiešā mārketinga ziņojumus.

3. 5. „PetCity” klienta karte tiek aktivizēta un to var sākt lietot uzreiz pēc tās saņemšanas.

3. 6. „PetCity” klienta karte tiek izsniegta bez maksas. „PetCity” klienta kartei nav derīguma termiņa, tomēr, ja tā 2 (divu) gadu periodā netiek lietota nevienu reizi, „PetCity” klienta karte tiek bloķēta.

3. 7. „PetCity” patur tiesības bloķēt „PetCity” klienta karti, ja tiek pārkāpti „PetCity” klienta kartes lietošanas noteikumi.

3. 8. „PetCity” klienta kartes lietotājam ir tiesības jebkurā laikā pārtraukt dalību „PetCity” lojalitātes un mārketinga ieguvumu programmā un atteikties no „PetCity” klienta kartes. Lai to izdarītu, persona var iesniegt attiecīgu iesniegumu jebkurā „PetCity” aptiekā.

3. 9. „PetCity” klienta karte un ar to saistītās atlaides un uzkrājums nerada „PetCity” klienta kartes lietotājam nekāda veida juridiskas vai citu veidu tiesības attiecībā uz „PetCity”.

3. 10. Ja pēc Latvijas Republikas normatīvo aktu grozījumiem „PetCity” klienta kartes izsniegšana un/vai lietošana nonāk pretrunā ar tiem, „PetCity” lojalitātes un mārketinga ieguvumu programmas noteikumi var tikt mainīti un/vai kartes darbība var tikt pārtraukta, par ko „PetCity” klienta kartes lietotāji tiek informēti. Šajā gadījumā „PetCity” nav atbildīgs par varbūtējiem jebkāda veida zaudējumiem, ko „PetCity” klienta kartes darbības pārtraukšana varētu radīt tās lietotājiem.

3. 11. Ja „PetCity” klienta karte ir nozaudēta vai bojāta, „PetCity” klienta kartes lietotājam par to nekavējoties jāinformē jebkura „PetCity” aptieka vai jāzvana uz tālruni +371 23288006. Šādā gadījumā nozaudētā karte tiks bloķēta un tās turpmāka lietošana nebūs iespējama, savukārt bojātu karti „PetCity” nomainīs ar jaunu, kad „PetCity” klienta kartes lietotājs ieradīsies jebkurā „PetCity” aptiekā aizpildīs jaunu klientu kartes anketu un/vai iesniegumu par Uzkrājuma pārvietošanu uz jauno karti.

3. 12. Visi strīdi starp „PetCity” klienta kartes lietotāju un “PetCity” tiek risināti savstarpējās pārrunās. Strīdi starp „PetCity” klienta kartes lietotāju un „PetCity” par „PetCity” klienta kartes lietotāja personas datu apstrādi tiek risināti rakstiski. Ja šādā veidā strīdus atrisināt neizdodas, tie tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

4. Atlaižu un uzkrājuma saņemšanas veidi un nosacījumi

4. 1. Uzkrājums tiek reģistrēts „PetCity” klienta kartē, ja klients pirms pirkuma veikšanas uzrāda „PetCity” klienta karti. Ja „PetCity” klienta kartes lietotājam kartes nav līdzi, persona var nosaukt savu personas kodu vai tālruņa numuru (ja tiek nosaukts tālruņa numurs, „PetCity” klienta kartes lietotājam ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments), lai darbinieks varētu identificēt „PetCity” klienta kartes lietotāju aptiekas pastāvīgo apmeklētāju reģistrā un reģistrēt uzkrājumu. „PetCity” klienta kartes lietotājs apzinās, ka personas koda apstrāde tiek veikta gan personas ērtībām, lai „PetCity” klienta kartes lietotājs varētu saņemt „PetCity” lojalitātes un mārketinga ieguvumu programmas priekšrocības arī tad, ja „PetCity” klienta kartes nav līdzi, gan tādēļ, lai „PetCity” klienta kartes lietotāju nesajauktu ar citu personu, ja sakrīt vārds un uzvārds, kad „PetCity” ir jāziņo „PetCity” klienta kartes lietotājam par veterināro zāļu atsaukumu un/vai pasūtījumu, piemēram, par izgatavotajām zālēm.

4. 2. „PetCity” aptiekās „PetCity” klienta kartes lietotājam ir iespēja iegādāties ar „PetCity” lojalitātes un mārketinga ieguvumu programmas zīmi izceltās preces par zemāku cenu un izmantot tikai „PetCity” klienta kartes lietotājiem paredzētos piedāvājumus, kā arī izmantot „PetCity” sadarbības partneru piedāvājumus. Informāciju par precēm ar „PetCity” lojalitātes un mārketinga ieguvumu programmas zīmi un īpašajiem piedāvājumiem var iegūt interneta vietnē www.petcity.lv un „PetCity” aptiekās, kā arī „PetCity” sagatavotajos reklāmas izdevumos.

4. 3. „PetCity” klienta kartes lietotājam piemērojamās atlaides un uzkrājums neattiecas uz precēm un/vai pakalpojumiem, kas pirkuma veikšanas laikā tiek tirgotas ar jebkura cita veida atlaidēm, akcijām, kuponiem. Atlaides netiek summētas, katram pirkumam tiek piemērota tikai viena veida atlaide.

 

5. Norēķini ar „PetCity” klienta kartes uzkrājumu

5. 1. Uzrādot „PetCity” klienta karti pirms pirkuma veikšanas, „PetCity” klienta kartes lietotājs ir tiesīgs saņemt uzkrājumu 5 centu apmērā par katru iztērēto 1 EUR saskaņā ar šajos noteikumos atrunātajiem uzkrājumu veidošanas principiem. Uzkrājums neveidojas no klīnikās veiktajiem pakalpojumiem. 

5. 2. „PetCity” klienta kartes lietotājam ir iespēja „PetCity” klienta kartē uzkrāto tērēt, veicot nākamo pirkumu. Uzkrājumu nevar izmantot norēķiniem par pakalpojumiem klīnikās. Uzkrājumu nevar saņemt skaidrā naudā vai precēs. Uzkrājumu var izmantot „PetCity” aptiekā pirkuma brīdī tikai pirkumiem, par kuriem norēķins tiek veikts skaidrā naudā, ar maksājumu karti vai ar „PetCity” dāvanu karti. Uzkrājums netiek attiecināts uz maksājumiem, kas veikti ar bankas pārskaitījumu. Ja „PetCity” klienta kartes lietotājs aptiekā iegādājas dāvanu karti, par to uzkrājums netiek veidots, taču, ja „PetCity” klienta kartes lietotājs dāvanu karti izmanto norēķinam, šādam pirkumam uzkrājums tiek veidots.

5. 3. Uzkrājuma veidošanās periods ir no katra kalendārā gada 1. jūnija līdz nākamā gada 31. maijam, bet uzkrājuma izmantošanas periods ir līdz tā paša kalendārā gada 30. jūnijam, pēc tam neiztērētais uzkrājums tiek dzēsts.

5. 4. Uzkrājumu nepiešķir ar atpakaļejošu datumu

 

6. „PetCity” lojalitātes un mārketinga ieguvumu programmas privātuma atruna. Personas datu apstrāde

6. 1. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti „PetCity” ir pārzinis, kas veic datu subjektu, „PetCity”  klienta kartes lietotāju, personas datu apstrādi. Precīza informācija par pārzini ir atrodama šo noteikumu 1. sadaļā pie termina „PetCity”.

6. 2. Dalība „PetCity” lojalitātes un mārketinga ieguvumu programmā tiek īstenota, tikai un vienīgi pamatojoties uz personas skaidru un nepārprotamu piekrišanu. Katrai pilngadīgai personai ir tiesības izvēlēties, vai persona vēlas piedalīties „PetCity” lojalitātes un mārketinga ieguvumu programmā. Tāpat katrs „PetCity” klienta kartes lietotājs var ar skaidru un nepārprotamu darbību atsaukt doto piekrišanu.

6. 3. „PetCity” klienta kartes lietotāju personas datu apstrādes nolūks ir veidot „PetCity” aptieku pastāvīgo apmeklētāju reģistru, lai nodrošinātu vienotu zāļu un veselības aprūpes preču lietošanas uzraudzību, lai īstenotu kvalitatīvu un precīzu veterināro farmaceitisko aprūpi, lai nodrošinātu klientu datu aktualizāciju un pareizību, lai informētu klientus par veterināro zāļu atsaukšanas gadījumiem, lai piedāvātu pakalpojumus, tostarp sniegtu klientiem personalizētus un tiešā mārketinga piedāvājumus, apkopotu datus statistikas nolūkos, par pamatu izmantojot „PetCity” klienta kartes lietotāja piekrišanu.

6. 4. Aizpildot „PetCity” klienta kartes anketu, persona nodod „PetCity” apstrādei datus, kas prasīti klienta anketā.

6. 5. „PetCity” klienta kartes lietotājam ir tiesības lūgt labot savus personas datus, tāpat „PetCity” klienta kartes lietotājam ir tiesības prasīt dzēst savus personas datus, izņemot gadījumus, kad normatīvie akti pieprasa saglabāt personas datus.

6. 6. Ir šādi veidi, kā var lūgt veikt labojumus, atsaukt piekrišanu vai lūgt pārtraukt personas datu apstrādi.

6. 6. 1. Ierodoties jebkurā „PetCity” aptiekā, lai iesniegtu aktualizētos datus, norādītu, kādi dati ir jālabo, vai atsauktu iepriekš sniegto piekrišanu. Šādā gadījumā „PetCity” darbinieks izsniedz „PetCity” klienta kartes lietotājam jaunu „PetCity” klienta kartes anketu un „PetCity” klienta kartes lietotājs aizpilda savus aktualizētos datus, „PetCity” klienta kartes anketa tiek izdrukāta, aizpildīta un parakstīta no jauna. „PetCity” darbiniekam pirms minētās anketas atkārtotas pieņemšanas ir tiesības pārliecināties par personas identitāti, lūdzot „PetCity” klienta kartes lietotāju uzrādīt personas apliecību vai pasi. Personas dokumenta pieprasīšana ir pamatota ar to, lai “PetCity” pārliecinātos, ka persona, kas lūdz veikt labojumus, ir pats “PetCity” klienta kartes  lietotājs, nevis kāds cits.

6. 6. 2. Atsūtot e-pasta ziņojumu uz „PetCity” e-pastu petcity@petcity.lv un norādot, ka „PetCity” klienta kartes lietotājs vispār nevēlas, lai tiktu turpināta viņa personas datu apstrāde.

6. 6. 3. „PetCity” klienta kartes lietotājam ir tiesības tiešā mārketinga ziņojuma teksta apakšdaļā noklikšķināt uz saites „Nevēlos saņemt turpmākus ziņojumus”, un šādā gadījumā „PetCity” neturpinās „PetCity” klienta kartes lietotājam sūtīt tiešā mārketinga ziņojumus.

6. 7. Kad „PetCity” klienta kartes lietotājs atsauc piekrišanu un lūdz pārtraukt personas datu apstrādi, šī persona apzinās, ka „PetCity” nevar turpināt personai sniegt „PetCity” lojalitātes un mārketinga ieguvumu programmas pakalpojumus un šādā gadījumā atteikšanās brīdī ar personu tiek pārtraukta „PetCity” lojalitātes un mārketinga ieguvumu programma un tās dotie ieguvumi.

6. 8. Lai „PetCity” pildītu savas saistības pret „PetCity” klienta kartes lietotāju, „PetCity” var nodot „PetCity” klienta kartes lietotāja personas datus uzņēmumiem, kas sniedz mārketinga pakalpojumus, piemēram, lai veiktu tiešā mārketinga ziņojumu sūtīšanu, ja „PetCity” klienta kartes lietotājs ir sniedzis piekrišanu šādu ziņojumu saņemšanai, vai, lai glabātu un sistematizētu personas datus. Minētie mārketinga pakalpojumu uzņēmumi apstrādā „PetCity” klienta kartes lietotāja personas datus tikai saskaņā ar „PetCity” norādījumiem, ievērojot līgumu noteikumus un apliecinot, ka personu datu apstrāde citiem nolūkiem nav pieļaujama.

6. 9. „PetCity” klienta kartes lietotāja personas dati tiek glabāti, kamēr ir spēkā „PetCity” klienta kartes lietotāja piekrišana un 1 (vienu) kalendāro gadu pēc šīs piekrišanas tiesiskā pamata zaudēšanas. „PetCity” datus var glabāt arī ilgāku laika periodu, ja to paredz normatīvo aktu prasības vai ja tas nepieciešams, lai varētu kvalitatīvi piedalīties pret „PetCity” izteiktiem prasījumiem, pretenzijām un/vai prasībām.

       

PetCity privātuma politika