SIA “Pet City” mājdzīvnieku – suņu un kaķu svara zaudēšanas programmas "Labā formā - lieliskā omā" dalībnieku atlases

PRIVĀTUMA POLITIKA 

SIA “Pet City” organizētās mājdzīvnieku – suņu un kaķu (turpmāk tekstā – Dalībnieks) svara zaudēšanas programmas “Labā formā - lieliskā omā” (turpmāk tekstā – Programma) Dalībnieku atlases privātuma politikas (turpmāk tekstā - Privātuma politika) mērķis ir sniegt fiziskajai personai, kura piedalās Programmas Dalībnieku atlasē (turpmāk tekstā – Programmas atlases dalībnieks) informāciju par personas datu apstrādi, tā nolūku, tiesisko pamatu, apjomu un aizsardzību, kā arī apstrādes termiņu un Programmas atlases dalībnieka tiesībām. 

SIA “Pet City” rūpējas par Programmas atlases dalībnieku privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Programmas atlases dalībnieku tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un nacionālajiem tiesību aktiem fizisko personu datu privātuma jomā. 

SIA “Pet City” aizsargā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA “Pet City” saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus. 

Programmas dalībnieku personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ). 

Datu pārzinis 

SIA “Pet City”, vienotais reģistrācijas Nr. 40203095684, juridiskā adrese: Ulbrokas iela 23, Rīga, LV 1021, elektroniskā pasta adrese: petcity@petcity.lv, kontakttālrunis: 23288006. 

Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties SIA “Pet City” juridiskajā adresē, Programmas atlases dalībnieks var uzdot jautājumu/us par savu personas datu apstrādi. 

Personas datu apstrādes mērķis 

SIA “Pet City” apstrādā personas datus Programmas Dalībnieku atlases organizēšanai un īstenošanai, tostarp: 

  • Programmas atlases dalībnieka identificēšanai;
  • Programmas Dalībnieku atlasei;
  • saziņai ar Programmas atlases dalībnieku, piemēram, lai atbildētu uz Programmas atlases dalībnieka pieprasījumu, sūdzību vai sniegtu pieprasīto informāciju, kuru Programmas atlases dalībnieks ir lūdzis;
  • saziņai ar Programmas atlases dalībnieku, lai informētu viņu par viņa pieteiktā Dalībnieka uzvaru Programmas Dalībnieku atlasē un par Programmas norisi;
  • ja Programmas atlases dalībnieka pieteiktais Dalībnieks tiks virzīts dalībai Programmā, ar Programmas atlases dalībnieka piekrišanu informācija par Programmas atlases dalībnieku, viņa pieteikto Dalībnieku un viņa iesūtītās Dalībnieka fotogrāfijas tiks publicētas PetCity mājaslapā www.petcity.lv, kā arī sociālo tīklu profilos;
  • informācijas glabāšana, normatīvo aktu prasību ievērošana, juridisko strīdu risināšana – Programmas atlases dalībnieku pretenziju izskatīšana un SIA “Pet City” likumīgo tiesību aizsardzība iespējamo strīdu gadījumā.

Apstrādātie personas datu veidi 

Lai pieteiktos dalībai Programmā Programmas atlases dalībniekam ir jāiesniedz SIA “Pet City” šādi Programmas atlases dalībnieka personas dati:

  • Vārds, uzvārds; 
  • E-pasta adrese;
  • Tālruņa numurs.

Personas datu apstrādes pamats 

Programmas atlases dalībnieka piekrišana: Personas dati tiek apstrādāti uz Programmas atlases dalībnieka piekrišanas pamata, kas tiek sniegta, Programmas atlases dalībniekam iesniedzot pieteikumu par Dalībnieka dalību Programmā. Personas dati tiek apstrādāti Programmas Dalībnieku atlases organizēšanai, saziņai ar Programmas atlases dalībniekiem un to informēšanai.

SIA “Pet City” leģitīmās intereses: informācijas glabāšana, normatīvo aktu prasību ievērošana, juridisko strīdu risināšana – Programmas atlases dalībnieku pretenziju izskatīšana un SIA “Pet City” likumīgo tiesību aizsardzība iespējamo strīdu gadījumā.

Datu glabāšanas ilgums 

Lai nodrošinātu Programmas dalībnieku atlasi, Programmas atlases dalībnieku dati tiks apstrādāti Programmas dalībnieku atlases laikā, kā arī periodā, kad notiks ar Programmas īstenošanu saistītas aktivitātes, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 30.septembrim. 

Iespējamie datu saņēmēji 

SIA “Pet City” var nodot Programmas atlases dalībnieku personas datus Programmas atlases organizatorisko pakalpojumu sniegšanai, kā arī citiem SIA “Pet City” sadarbības partneriem, kā, piemēram, informācijas tehnoloģiju,  juridisko pakalpojumu un mārketinga pakalpojumu sniedzējiem. Datu apstrādes nosacījumi tiek reglamentēti ar savstarpēji noslēgtiem līgumiem.   

Personas dati var tikt nodoti arī citām personām, ja to paredz normatīvie akti un tas ir nepieciešams normatīvo aktu izpildīšanai. 

Programmas atlases dalībnieka tiesības 

Programmas atlases dalībniekam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Atsaucot savu piekrišanu, Programmas atlases dalībnieks vairs nepiedalās Programmas dalībnieku atlasē un tā personas dati tiek dzēsti. Šāds atsaukums ir nosūtāms uz elektronisko pasta adresi: petcity@petcity.lv.

Programmas atlases dalībniekam ir tiesības iepazīties ar saviem personas datiem, kas tiek apstrādāti Programmas Dalībnieku atlases ietvaros, lūgt to dzēšanu vai labošanu, apstrādes ierobežošanu vai citu darbību veikšanu, iesniedzot savu pieprasījumu rakstiski, nosūtot to pa pastu ierakstītā vēstulē uz SIA “Pet City” juridisko adresi: Ulbrokas iela 23, Rīga, LV-1021 vai, nosūtot to uz elektronisko pasta adresi: petcity@petcity.lv, ja pieprasījums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Ja Programmas atlases dalībnieks uzskata, ka viņa privātuma tiesības ir pārkāptas, Programmas atlases dalībnieks var iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.